ประวัติชื่อ - นามสกุล นางสาวเยาวเรศ   ภูเมืองปาน
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบด้าน งานวิชาการ
ลักษณะงาน รับ-ส่งผลการเรียน, เปลี่ยนแปลงการสอน

รายการจัดสอน/ สรุปชั่วโมงสอน / ภาระงาน

มคอ.3, 4 / มคอ.5, 6 / สมอ.08

เทียโอนรายวิชา/ สหกิจศึกษา
E-mail yaowarate@nsru.ac.th
ห้องพัก ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน