ประวัติชื่อ - นามสกุล นางสาวมยุรา   สิทธิ
สถานะ พนักงานราชการ
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบด้าน นโยบายและแผน
ลักษณะงาน ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ,ส่งแบบติดตาม และประเมินผลการโครงการ/กิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ส่งแผนปฏิบัติการ/ แผนบริหารความเสี่ยง
E-mail mgift33@hotmail.com
ห้องพัก ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน