ประวัติชื่อ - นามสกุล นางอุทุมพร   ธะในสวรรค์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบด้าน งานประกันคุณภาพ
ลักษณะงาน ส่งรูปเล่มงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / งานบริการวิชาการ /

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติ และนานาชาติ

ผลงานอาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

ส่งรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสร็จสิ้นโครงการ/มอค.7
E-mail khaeonikhom@hotmail.com
ห้องพัก ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน