ประวัติชื่อ - นามสกุล นายดรัณภพ   อุดไชย
สถานะ อัตราจ้าง
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้าน ซ่อมบำรุงและจัดการดูแลครุภัณฑ์
ลักษณะงาน ดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองต่าง ๆ ของคณะฯ

ซ่อมบำรุงและจัดการดูแลครุภัณฑ์

E-mail daranphob.u@nsru.ac.th
ห้องพัก ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน