นักศึกษาสาขาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

#ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาสาขาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
ตัวแทน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
จาก18 ทีม 13 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการประกวดผลงานนักศึกษา "ภายใต้หัวข้อ การพัฒนา Soft Skill สู่การบูรณาการการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น"

#นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน
นางสาวปวีณา แย้มกันชู
นางสาวอุรชา แก้วไพฑูรย์
นางสาวพิมพ์มาดา พอควร
นางสาวณัฐจิตรา วรรณพงษ์
นายธีรพันธุ์ ปานหลุมเข้า
นายกมลภพ สารแก้ว

#อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
การบูรณาการเรียนการสอน ร่วมรายวิชา งานบริการวิชาการ งานวิจัย ในโครงการ เครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่14
วันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 มีนาคม 2566
ไฟล์แนบ : S__42385416.jpg
ทั้งหมด