นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ปี 2566 เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 8

วันอังคาร ที่ 14 มี.ค. 2566
ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ปี 2566 เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เข้าพบ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อรายงานผลงานการประกวด และจัดพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลที่ได้รับมีดังนี้
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ปี 2566 เครือข่ายเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

#รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรจุถุงปลา
#นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาวอัญชิสา ปั้นชูศรี
2. นายชัยพิพัฒน์ ล่ำสัน
#อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
1. อาจารย์สุรภี ประชุมพล
2. อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแยกเพศปลา
#นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาวอัญชิสา ปั้นชูศรี
2. นายชัยพิพัฒน์ ล่ำสัน
#อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
1. อาจารย์สุรภี ประชุมพล
2. อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตรและอาหาร (ออนไลน์)
#นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทรบุตร
2. นายกิตติภูมิ เชื้อนุ่น
#อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
1. อาจารย์ ดร.สุกัญญา สุจริยา
2. ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
3. ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
4. ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันทักษะการรีดนมมเต้าเทียม
#นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นายชูศักดิ์ เกษตรกิจ
#อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
1. ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 มีนาคม 2566
ไฟล์แนบ : S__42385411.jpg S__42385413.jpg S__42385415.jpg S__42385414.jpg
ทั้งหมด