ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ‼ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF” ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://goo.gl/forms/msZ8O7wzUVAkl8Kh2 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลแบบ outcome-based assessment ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษาตาม learning outcomes เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา (ตาม course learning outcomes) หรือในหลักสูตร (ตาม program learning outcomes) โดยที่วิธีการวัดผลต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน (teaching and learning methods) และ learning outcomes ที่กำหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตร

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2561
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด