ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ชุ่มอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

โพสต์เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด