รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
**ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์**

โพสต์เมื่อวันที่ : 1 พฤษภาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด