อาจารย์ภายในคณะไดัรับรางวัล

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ**

อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ ได้รับรางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง ได้รับรางวัลที่ 1 The 1st Best International Oral Presentation Sciences and Technology for Thailand 4.0

ในงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 "ท้องถิ่นภิวัตน์" การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (The 2nd National & International Conference Nakhon Sawan Rajabhat University "Localization : The Driving Innovation in Thailand 4.0" ICNSRU2017) วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2560
ไฟล์แนบ : img_0512.jpg img_0521.jpg img_0867.jpg
ทั้งหมด