รองศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภท คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภท คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2565)

โพสต์เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด