นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล "Best paper Award"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แสดงความยินดีกับ

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล "Best paper Award"

ได้แก่
1. นายวันชัย ดอนไพวัติ
2. นายนทีเทพ ชัยศิรินทร์
3. นายสิทธิชัย ดีศรี
4. นายณัฐฒวงค์ เชตุพันธ์
5. นายธนดล อบสิน
6. นายพิเชฐ ปิยะภาค
7. นายวุฒิชัย หลวงไกร
**โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม และอาจารย์อาคิรา สนธิธรรม **

ในการนำเสนอบทความเรื่อง #การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบสองระบบสำหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความ เรื่อง การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับโรงเรือนผักสลัดอินทรีย์
**ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD2022 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี ม.ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี**

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด