ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด