ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best of The Best

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหาร คณาจารย์

รวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best of The Best
ประเภท สวยดี
ทีมภูษามัดย้อมแห่งศรัทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
1. นางสาวปิยะธิดา วิลาจันทร์
2. นายณัฐณิชาร์ หงส์ไทย
3. นายอภิสิทธิ์ นุตะโร
4. นายรัฐธรรมนูญ ศรีบัวคำ
5. นางสาวอรกช ยอดรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน

นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางสาวปวีณา แย้มกันชู
2. นางสาวอุรชา แก้วไพฑูรย์
3. นางสาวพิมพ์มาดา พอควร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2565
กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด