โครงการสร้างแนวคิด ในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา #เปลี่ยนวิจัยบนหิ้งมาขึ้นห้าง ครั้งที่ 2

เชิญชวน นักศึกษาผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างแนวคิด ในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา

เปลี่ยนวิจัยบนหิ้งมาขึ้นห้าง ครั้งที่ 2
Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.)
IDEA CHALLENGE #2

**สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ** มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรม **ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ** **โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้** 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจ และแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประกอบเป็นธุรกิจได้จริง 5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่จากแนว ความคิดใหม่

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2560
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด