คณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community” ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
“โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)” ประจำปีงบประมาณ 2566

❇️**ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์** การพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดด้วยระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT)เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เกษตรกร

❇️**ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม** การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องหอมจากสมุนไพร ด้วยการเชื่อมโยงภูมิปัญญา ศิลปะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

✒️ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กรกฎาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด