ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2566

❇️ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
ผู้ประกอบการ
-กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จ.นครสวรรค์
-กลุ่มผลิตแปรรูปและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน จ.อุทัยธานี
-กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก จ.อุทัยธานี

❇️**ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู**
ผู้ประกอบการ
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านหินโหง่น จ.อุทัยธานี

❇️**ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด**
ผู้ประกอบการ
-กลุ่มภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ บ้านปัญญา กะลาบำบัด จ.อุทัยธานี
ดำเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กรกฎาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด