นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

นายชนัญชัย เศรษฐรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

น.ส.กัญญารัตน์ เนียมสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

น.ส.กนกพรรณ อินทนิล และ น.ส.ณัฐชา ปอนเกษม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น

กิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกินรี อาคาร 14 ชั้น


โพสต์เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2564
ไฟล์แนบ : 3 (2).jpg 1-3.jpg
ทั้งหมด