รับสมัครทุนการศึกษาของคุณอดิเรก ศรีประทักษ์

ตามที่ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ มีความประสงค์มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาของคุณอดิเรก ศรีประทักษ์
สามารถส่งใบสมัคร
ได้ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2565
ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2
โหลดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1hU1Wn3LAMGv9ExmEf__2fMBGWriRveJs/view?usp=sharing โหลดใบสมัครตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1LBw755cM14ujQKXrrwfIsnK-OJrE98At/view?usp=sharing

โพสต์เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด