น.ส.ณารีรัตน์ ชื่นอารมณ์ และนายขจรศักดิ์ ลาจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
#ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.ณารีรัตน์ ชื่นอารมณ์ และนายขจรศักดิ์ ลาจันทร์

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ในการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน #สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ปีการศึกษา 2564
**✨รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท✨**

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด