ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคุณอดิเรก ศรีประทักษ์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคุณอดิเรก ศรีประทักษ์

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

โดย นำเอกสารมาติดต่อดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
2.สำเนาบัตรนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักึกษาพร้อมรับรองสำเนา
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมรับรองสำเนา

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กรกฎาคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด