ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ 4 ประเภท

วันศุกร์ ที่ 10 ก.พ. 2566 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหาร คณาจารย์

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ 4 ประเภท

#รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
1.นายพรรษกร แจ่มอำพร
2.นายณัฐภัทร์ พักเกาะ

#รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การนำเสนอผลงานนักศึกษา
[ โปรเจค วิจัย บริการวิชาการ ]
1.น.ส.อุรชา แก้วไพฑูรย์
2.น.ส.ปวีณา แย้มกันชู

#รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันถ่ายภาพ
[ ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ]
1.นายกมลภพ สารแก้ว
2.น.ส.พิมพ์มาดา พอควร

#รางวัลชมเชย
การแข่งขันทักษะ Sketch Design
1.น.ส.ณัฐวดี พรมสี
2.นายธนกฤต สุดจิตร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ
ของนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ 7 แห่ง
วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( เจ้าภาพ ครั้งที่ 5 )
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ : 1.jpg 2.jpg 3.jpg
ทั้งหมด