นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา

ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2565)

โพสต์เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด